Saint-Élie-de-Caxton, Québec

Saint-Élie-de-Caxton he Québec-sén Mauricie Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1850-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 129.50 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 1,676-ngìn (2011-ngièn). Fap-ngî mû-ngî sṳ́-yung-chá cham 95.5%.

Saint-Élie-de-Caxton, Québec.
Saint-Élie-de-Caxton, Québec.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯