Sṳ-kie Vì-sán (Yîn-ngî: World Heritage, Fap-ngî: Patrimoine Mondial), he yit-hong yù Lièn-ha̍p-koet kî-chhṳ̀ , Lièn-ha̍p-koet Kau-yuk Khô-ho̍k Vùn-fa Chû-chṳt fu-chit chṳp-hàng ke koet-chi kûng-yok kien-chṳ, yî pó-chhùn tui chhiòn sṳ-kie ngìn-lui tû khí-yû khiet-chhut phú-phiên-sin ka-chhṳ̍t ke chhṳ-yèn fe̍t vùn-fa chhú-só vì muk-tit. Sṳ-kie Vì-sán fûn-cho chhṳ-yèn vì-sán, vùn-fa vì-sán lâu fu̍k-ha̍p vì-sán sâm-thai lui. Koet-chi vùn-fa ki-ngiam-vu̍t lâu li̍t-sṳ́ chhòng-só ve-yèn-fi tén fî chṳn-fú chû-chṳt chok-vì Lièn-ha̍p-koet kau-khô-vùn chû-chṳt ke hia̍p-li̍t chû-chṳt, sṳ-kie vì-sán ke chin-sién, kón-lî lâu pó-fu kûng-chok.

Sṳ-kie Vì-sán phiêu-chì.