Chhia̍p-khiet-ngî (čeština) su̍k-yî Slav Ngî-chhu̍k Sî Slav Ngî-kî ke sṳ̀n-yèn, su̍k thùng-yit ngî-kî ke ngî-ngièn hàn-yû Slovakia-ngî, Pô-làn-ngî, Silesia-ngî tén ngî-ngièn.

Chhia̍p-khiet-ngî.

Chhia̍p-khiet-ngî ke ngî-ngièn ngìn-khiéu yû 1200-van ngìn, kì-têu thai-tô-su tû kî-chhu yî Chhia̍p-khiet. Chhia̍p-khiet-ngî yû 42-ke sṳ-mû.

Chhia̍p-khiet Khiung-fò-koet muk-chhièn yû ngìn-khiéu yit-chhiên van, sṳ-kie kok-thi thai-yok hàn-yû yit-pak-van Chhia̍p-khiet-ngìn sên-fa̍t, khì-chûng yû ngi-sṳ̍p chṳ sâm-sṳ̍p-van ngìn sṳ́-yung Chhia̍p-khiet-ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Chhia̍p-khiet-ngî Wikipedia