Sî Khôi-phú-sén (Yîn-ngî: Western Cape; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Wes-Kaap) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 129,370 phìn-fông kûng-lî, 2001-ngièn ngìn-khiéu 4,524,335-ngìn. Sú-fú Cape Town.

Sî Khôi-phú-sén.


Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

 
Sî Khôi-phú-sén.


Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá