Sìn-chû-sṳ (嵊州市) he Chûng-koet Chet-kông-sén Sau-hîn-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 380 phìn-fông chhiên-mí, 2010-ngièn ngìn-khiéu 679,762 ngìn.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá