Rimouski he Québec-sén Bas-Saint-Laurent ke sàng-chṳ́n, 1696-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 529.50 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 46,860-ngìn (2011-ngièn).

Rimouski.
Rimouski.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá