Rimouski he Québec-sén Bas-Saint-Laurent ke sàng-chṳ́n, 1696-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 529.50 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 46,860-ngìn (2011-ngièn).

Rimouski.
Rimouski.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯