Repentigny he Québec-sén Lanaudière Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1670-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 71.30 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 82,000-ngìn (2011-ngièn). Fap-ngî sṳ́-yung-chá cham 94.49%

Repentigny, Québec.
Repentigny, Québec.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá