Repentigny, Québec

Repentigny he Québec-sén Lanaudière Hàng-chṳn khî ke sàng-chṳ́n, 1670-ngièn sṳ̀n-li̍p. Chúng mien-chit 71.30 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 82,000-ngìn (2011-ngièn). Fap-ngî sṳ́-yung-chá cham 94.49%

Repentigny, Québec.
Repentigny, Québec.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k 編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k 編輯

Chṳ̂-ngièn 編輯

Kîn-chi 編輯

Lî-hàng kín-tiám 編輯