Raffaello Sanzio (Yi-thai-li-vùn:Raffaello Sanzio da Urbino, 1483-ngièn 4-ngie̍t 6-ngit ~ 1520-ngièn 4-ngie̍t 6-ngit) he Yi-thai-li fa-kâ lâu kien-chuk-sṳ̂, yî Leonardo da Vinci, Michelangelo yit-chhè chhṳ̂n-cho vùn-ngi fu̍k-hîn sân khiet. Kî ke fa yî séu-mî chho̍k-chhṳ̂n. Kî vi Fan-ti-kông kau-chûng só-chok piak-fa Ngâ-tién ho̍k-yen chiông Pak-lâ-thùÂ-lî-sṳ̂-tô-tet, Kî-tuk-kau yî yi-kau yùng-ha̍p hí-lòi, chhóng-chho chhut fò-hài ke chhòng-mien, he kî ke kîn-tién chṳ̂ chok.

Chok-phín

phiên-siá