Picardie he Fap-koet ke yit-ke Thai-khî, Chúng mien-chit 19,399 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,890,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Kì hâ-su̍k sâm-ke sén: Aisne-sén (02), Oise-sén (60) lâu Somme-sén (80). Khì sú-fú he Amiens.

Picardie .
Picardie Khì-chì
Picardie .
Amiens quartier saint leu canaux 200503.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Picardie siông-koân ke tóng-on.