Picardie he Fap-koet ke yit-ke Thai-khî, Chúng mien-chit 19,399 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,890,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Kì hâ-su̍k sâm-ke sén: Aisne-sén (02), Oise-sén (60) lâu Somme-sén (80). Khì sú-fú he Amiens.

Picardie .
Picardie Khì-chì
Picardie .

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Picardie siông-koân ke tóng-on.