Picardie he Fap-koet ke yit-ke Thai-khî, Chúng mien-chit 19,399 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 1,890,000-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Kì hâ-su̍k sâm-ke sén: Aisne-sén (02), Oise-sén (60) lâu Somme-sén (80). Khì sú-fú he Amiens.

Picardie .
Picardie Khì-chì
Picardie .
Amiens quartier saint leu canaux 200503.jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Picardie siông-koân ke tóng-on.