Amiens he Fap-koet pet-phu sàng-sṳ, Picardy Thai-khî Rhône-sén sén-fi. Chúng mien-chit 49.46 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 139,271-ngìn (2006-ngièn thúng-kie). Lyon he Fap-koet thi-sâm thai sàng-sṳ, kau-yuk sṳ-ngia̍p fat-tha̍t, 1970-ngièn sṳ̀n-li̍p Picardie Jules Verne Thai-ho̍k.

Amiens .
Amiens.
Amiens .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Amiens siông-koân ke tóng-on.