Amiens he Fap-koet pet-phu sàng-sṳ, Picardy Thai-khî Rhône-sén sén-fi. Chúng mien-chit 49.46 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 139,271-ngìn (2006-ngièn thúng-kie). Lyon he Fap-koet thi-sâm thai sàng-sṳ, kau-yuk sṳ-ngia̍p fat-tha̍t, 1970-ngièn sṳ̀n-li̍p Picardie Jules Verne Thai-ho̍k.

Amiens .
Amiens.
Amiens .

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Amiens siông-koân ke tóng-on.