Pet Sami-ngî (Davvisámegiella), vì Sami-ngî chûng sṳ́-yung chui-kóng ke yit-kî. Sṳ́-yung thi-khî pâu-koat Nò-vî, Sui-tiên, Fûn-làn ke pet-phu thi-khî, yî-khi̍p Ngò-lò-sṳ̂ ke sî-pet-phu. Sṳ́-yung ngìn-khiéu yok 15,000 and 25,000 ngìn, khì-chûng 2000 ngìn sâng-fa̍t chhai Fûn-làn, 5000 to 6000 ngìn sâng-fa̍t chhai Sui-tiên.

Pet Sami-ngî fûn-phu.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Pet Sami-ngî Wikipedia