Pet Cape-sén

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pet Khôi-phú-sén)

Pet Khôi-phú-sén (Yîn-ngî: Northern Cape; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Noord-Kaap) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 372,889 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 1,145,861-ngìn. Sú-fú Kimberley.

Pet Khôi-phú-sén.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Chṳn-chhṳ phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍k phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Lî-hàng kín-tiám phiên-siá

 
Pet Khôi-phú-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien phiên-siá


Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá