Pet Cape-sén

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Pet Khôi-phú-sén)

Pet Khôi-phú-sén (Yîn-ngî: Northern Cape; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Noord-Kaap) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 372,889 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 1,145,861-ngìn. Sú-fú Kimberley.

Pet Khôi-phú-sén.

Li̍t-sṳ́ 編輯

Thi-lî 編輯

Hì-hèu 編輯

Chṳn-chhṳ 編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k 編輯

Kâu-thûng 編輯

Lî-hàng kín-tiám 編輯

 
Pet Khôi-phú-sén.


Chhâm-kháu vùn-hien 編輯


Ngoi-phu lièn-kiet 編輯