Pet Khôi-phú-sén.

Pet Khôi-phú-sén (Yîn-ngî: Northern Cape; Nàm-fî Hò-làn-ngî:Noord-Kaap) he Nàm-fî kiú-sén chṳ̂-yit. Mien-chit 372,889 phìn-fông kûng-lî, 2011-ngièn ngìn-khiéu 1,145,861-ngìn. Sú-fú Kimberley.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

 
Pet Khôi-phú-sén.


Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá