Sîn Nò-vî-ngî (Nynorsk) he lióng-chúng ngin-khó chang-sṳ ke Nò-vî-ngî chṳ̂-yit, yì nang yit-chúng he Sû-mien Nò-vî-ngî (bokmål). Chhai Nò-vî, Sîn Nò-vî-ngî pûn sṳ́-yung yî chhû-kiê sû-siá tha̍t-tó pak-fûn-chṳ̂-sṳ̍p-ńg. Sîn Nò-vî-ngî vàn-chhiòn kî-yî Nò-vî mìn-kiên khiéu-ngî, lâu Tân-ma̍k-ngî chhâ-phe̍t pí-káu thai.

Sîn Nò-vî-ngî fûn-phu (làm-set) thi-khî

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Sṳ-mûPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sîn Nò-vî-ngî Wikipedia