Sîn Nò-vî-ngî (nynorsk) he lióng-chúng ngin-khó chang-sṳ ke Nò-vî-ngî chṳ̂-yit, yì nang yit-chúng he Sû-mien Nò-vî-ngî (bokmål). Chhai Nò-vî, Sîn Nò-vî-ngî pûn sṳ́-yung yî chhû-kiê sû-siá tha̍t-tó pak-fûn-chṳ̂-sṳ̍p-ńg. Sîn Nò-vî-ngî vàn-chhiòn kî-yî Nò-vî mìn-kiên khiéu-ngî, lâu Tân-ma̍k-ngî chhâ-phe̍t pí-káu thai.

Sîn Nò-vî-ngî fûn-phu (làm-set) thi-khî

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Lui-phe̍t phiên-siá

Thi-lî fûn-phu phiên-siá

Fông-ngièn phiên-siá

Ngî-yîm phiên-siá

Sṳ-mû phiên-siá

Vùn-fap phiên-siá

Chu-sṳt phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Sîn Nò-vî-ngî Wikipedia