Montpellier Thai-ho̍k (Fap-ngî: Université de Montpellier) 1289-ngièn sṳ̀n-li̍p, he sṳ-kie song chui kú-ló ke Thai-ho̍k chṳ̂-yit. Káu-yèn vi-yî Fap-koet nàm-phu Languedoc-Roussillon Thai-khî sú-fú lâu Hérault-sén sén-fi Montpellier. Ngi-sṳ̍p Sṳ-ki liuk-sṳ̍p ngièn-thoi Montpellier Thai-ho̍k fûn-vi sâm:

  • Montpellier Thi-yit Thai-ho̍k (Université Montpellier 1): Chú-yeu yù Yî-ho̍k-yen, Fap-ho̍k-yen, Kîn-chi Kón-lî Ho̍k-yen chû-sṳ̀n.
  • Montpellier Thi-ngi Thai-ho̍k (Université Montpellier 2): Chú-yeu yù Lî-kûng Ho̍k-yen]] chû-sṳ̀n.
  • Montpellier Thi-sâm Thai-ho̍k (Université Paul-Valéry Montpellier 3): Chú-yeu yù Ngìn-vùn lâu [[Sa-fi Khô-ho̍k Ho̍k-yen chû-sṳ̀n.
Montpellier Thai-ho̍k.
Bulle fondat universite.jpg

Káu-sṳ́Phiên-siá

Káu-yènPhiên-siá

Hàng-chṳn lâu ka kèuPhiên-siá

Ho̍k-su̍tPhiên-siá

Kau-ho̍kPhiên-siá

Thù-sû-kónPhiên-siá

Phài-miàng sâng yîPhiên-siá

Káu yèn sâng-fa̍tPhiên-siá

Thí-yukPhiên-siá

Chho̍k-miàng ngìn-vu̍tPhiên-siá

Káu-yûPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Montpellier Thai-ho̍k siông-koân ke tóng-on.