Montpellier Thai-ho̍k (Fap-ngî: Université de Montpellier) 1289-ngièn sṳ̀n-li̍p, he sṳ-kie song chui kú-ló ke Thai-ho̍k chṳ̂-yit. Káu-yèn vi-yî Fap-koet nàm-phu Languedoc-Roussillon Thai-khî sú-fú lâu Hérault-sén sén-fi Montpellier. Ngi-sṳ̍p Sṳ-ki liuk-sṳ̍p ngièn-thoi Montpellier Thai-ho̍k fûn-vi sâm:

  • Montpellier Thi-yit Thai-ho̍k (Université Montpellier 1): Chú-yeu yù Yî-ho̍k-yen, Fap-ho̍k-yen, Kîn-chi Kón-lî Ho̍k-yen chû-sṳ̀n.
  • Montpellier Thi-ngi Thai-ho̍k (Université Montpellier 2): Chú-yeu yù Lî-kûng Ho̍k-yen]] chû-sṳ̀n.
  • Montpellier Thi-sâm Thai-ho̍k (Université Paul-Valéry Montpellier 3): Chú-yeu yù Ngìn-vùn lâu [[Sa-fi Khô-ho̍k Ho̍k-yen chû-sṳ̀n.
Montpellier Thai-ho̍k.

Káu-sṳ́

phiên-siá

Káu-yèn

phiên-siá

Hàng-chṳn lâu ka kèu

phiên-siá

Ho̍k-su̍t

phiên-siá

Kau-ho̍k

phiên-siá

Thù-sû-kón

phiên-siá

Phài-miàng sâng yî

phiên-siá

Káu yèn sâng-fa̍t

phiên-siá

Chho̍k-miàng ngìn-vu̍t

phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

phiên-siá

Chhâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap

phiên-siá
 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Montpellier Thai-ho̍k siông-koân ke tóng-on.