Manx-ngî (Gaelg fe̍t-chá Gailck), yu chhṳ̂n-vì Manx Gael-ngî , he yit-chúng Celt Ngî-chhu̍k Gael Ngî-kî ke ngî-ngièn, chú-yeu sṳ́-yung-yî Man Tó, vì Chûng-kú Ireland-ngî ke heu-yí, lâu kú-thoi Pet Ireland Ulster lâu Scotland sî-nàm Dumfries lâu Galloway ke Galloway thi-khî ke Gael-ngî fông-ngièn yû vì siông-sṳ.

Manx-ngî.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún chhṳ̀-kiPhiên-siá

Chu-sṳtPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Manx-ngî Wikipedia