Pet Ireland (Yîn-ngî: Northern Ireland; Ireland-ngî: Tuaisceart Éireann) he Thai Britain lâu Pet Ireland Lièn-ha̍p Vòng-koet ke kèu-sṳ̀n chṳn-chhṳ sṳ̍t-thí chṳ̂-yit, vi-yî Ireland Tó tûng-pet-phu, mien-chit 14,139 phìn-fông kûng-lî, sú-fú he Belfast.

PetIreland.

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

ngoi phu Lien-kietPhiên-siá