Mùng-kú-ngî he Mùng-kú-chhu̍k‎ só kóng ke ngî-ngièn, su̍k-yî Altai Ngî-ne. Mùng-kú-ngî yû tsṳ̂n-tô fông-ngièn, tsú-yeu fûn-vi Nui Mùng-kú, Oirat-ngî lâu Buryat-ngî sâm-tsúng fông-ngièn. Hien-tshai Ngoi Mùng-kú tsú-yeu sṳ́-yung Kyril Sṳ-mû, Nui Mùng-kú hàn-he sṳ́-yung tshòn-thúng Mùng-kú-ngîsṳ-mû siá-sṳ.

Mùng-kú-ngî

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Lui-phe̍t

phiên-siá

Thi-lî fûn-phu

phiên-siá

Fông-ngièn

phiên-siá

Ngî-yîm

phiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-ki

phiên-siá

Sṳ-mû péu

phiên-siá

Tsu-sṳt

phiên-siá

Tshâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá
 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Mùng-kú-ngî Wikipedia