Mùng-kú-ngî he Mùng-kú-chhu̍k‎ só kóng ke ngî-ngièn, su̍k-yî Altai Ngî-ne. Mùng-kú-ngî yû tsṳ̂n-tô fông-ngièn, tsú-yeu fûn-vi Nui Mùng-kú, Oirat-ngî lâu Buryat-ngî sâm-tsúng fông-ngièn. Hien-tshai Ngoi Mùng-kú tsú-yeu sṳ́-yung Kyril Sṳ-mû, Nui Mùng-kú hàn-he sṳ́-yung tshòn-thúng Mùng-kú-ngîsṳ-mû siá-sṳ.

Mùng-kú-ngî
Monggol kele.svg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Lui-phe̍tPhiên-siá

Thi-lî fûn-phuPhiên-siá

Fông-ngiènPhiên-siá

Ngî-yîmPhiên-siá

Vùn-fapPhiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-kiPhiên-siá

Sṳ-mû péuPhiên-siá

Tsu-sṳtPhiên-siá

Tshâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Mùng-kú-ngî Wikipedia