Liá-piên "Nui Mùng-kú" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"內蒙古自治區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Nui-mùng-kú he Chûng-koet pet-phu piên-kie ke yit-ke Tshṳ-tshṳ-khî. Sú-fú he Fû-fò-hê-thi̍t.

Nui-mùng-kú
InnerMongoliaAR.png

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hàng-tsṳn-khîPhiên-siá

Kîn-tsiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Inner Mongolia siông-koân ke tóng-on.