Nui Mùng-kú

Liá-piên "Nui Mùng-kú" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"內蒙古自治區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Nui-mùng-kú he Chûng-koet pet-phu piên-kie ke yit-ke Tshṳ-tshṳ-khî. Sú-fú he Fû-fò-hê-thi̍t.

Nui-mùng-kú
InnerMongoliaAR.png

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hàng-tsṳn-khî編輯

Kîn-tsi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Chûng-kau編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Tshâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Inner Mongolia siông-koân ke tóng-on.