Liá-piên "Nui Mùng-kú" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"內蒙古自治區" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Nui-mùng-kú he Chûng-koet pet-phu piên-kie ke yit-ke Tshṳ-tshṳ-khî. Sú-fú he Fû-fò-hê-thi̍t.

Nui-mùng-kú

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hàng-tsṳn-khî phiên-siá

Kîn-tsi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Ngî-ngièn phiên-siá

Chûng-kau phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Tshâm-kháu Vùn-hien phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Inner Mongolia siông-koân ke tóng-on.