Sî-chhông-sṳ (西昌市, Yî-ngî: ꀒꎂꏃ) he Chûng-koet Si-chhôn-sén Liòng-sân Yî-chhu̍k Chhṳ-chhṳ-chû só kón-hot ke yit-ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 2,655 phìn-fông kûng-lî, 2010-ngièn ngìn-khiéu 712,434-ngìn.

Sî-chhông-sṳ ke vi-é.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Ngî-ngiènPhiên-siá

Chûng-kauPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Chhâm-kháu Vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kietPhiên-siá