Liá-piên "Thiên-chú-kau" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"天主教" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Thiên-chú-kau he Kî-tuk-kau yit-ke chú-yeu ke fun-kî, he Yâ-sû chhṳ̍t-chiap chhòn-sṳ̀n hâ-lòi ke. Kî-tuk-kau kau-phai só-yû ke kûng-kau-fi chṳ̂-chûng, Lò-mâ Thiên-chú-kau ke fi-chung chui thai-phòng, chhiòn sṳ-kie ngìn-su yû sṳ̍p-yit-yi.

Kau-ngi kau-kûi

phiên-siá

Thiên-chú-kau ke sin-ngióng sên-fa̍t ke fu̍t-sîm he chhit-hong sṳn-sṳ, chit sṳn-sé sṳn-sṳ、kiên-chṳn sṳn-sṳ、siû-fò sṳn-sṳ、sṳn-thí sṳn-sṳ、fûn-phi sṳn-sṳ、sṳn-chṳt sṳn-sṳ、phiang-ngìn fu-yù sṳn-sṳ; chhai khì-chûng, Mì-sat he chui chhung-yeu ke.