Kerala

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khak-là-là-pâng)

Kerala (Malayalam-ngî: കേരളം, Hindi-ngî: केरल, Là-tên sṳ-mû chón-siá: Kerala, pí-kha chiap-khiûn ngièn vùn ke yi̍t yîm yin vì “ pûn kho là ”), Yin-thu sî-nàm-phu ke yit-ke pâng, phîn lìm Â-là-pak hói, chhiòn pâng mien-chit vì 3.8 van tô phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 3184 tô van. Sú-fú vì thi̍t lî fàm tet lông, kôn-fông ngî-ngièn vì Malayalam-ngî.

Kerala.
Kerala.

Kerala hò-liù chiúng vàng, phiên-pu nàm-pet, kông hò fù phok lî, sông sòn, n̂g sòn fò yû sòn lok yi̍t put chhie̍t, pûn tông-thi ngìn-mìn thì-kiûng liáu phien li ke súi lu kâu-thûng. Màn chhòng ke hói-ngan sien vì khak là pâng lâu hói-ngoi kok-thi lièn-hì thì-kiûng liáu fông-phien. Kâi pâng kí-fû si-kui yì chhûn.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Hàng-chṳn編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯