Indre-et-Loire he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet chûng-sî-phu. Su̍k-yî Centre-Val de Loire Thai-khî. Chúng mien-chit 6,127 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 583,086-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Indre-et-Loire he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Indre-et-Loire .
Indre-et-Loire.
Indre-et-Loire .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Indre-et-Loire siông-koân ke tóng-on.