Hồ Chí Minh (Ye̍t-nàm-ngî: Hồ Chí Minh/胡志明 Fù Chṳ-mìn, 1890-ngièn 5-ngie̍t 19-ngit – 1969-ngièn 9-ngie̍t 2-ngit) he Ye̍t-nàm Khiung-sán chú-ngi Kiet-min-kâ, Ye̍t-nàm Mìn-chú Khiung-fò-koet chú-si̍t lâu chṳn-fú chúng-lî, Ye̍t-nàm Lò-thung-tóng liâng-siu.

Sên-phìn phiên-siá

Kâ-sṳ phiên-siá

Kiet-min sâng-fun phiên-siá

Liâng-thô Pet-Ye̍t phiên-siá

Siông-kûan Thiàu-muk phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá