Khiung-sán chú-ngi

Khiung-sán chú-ngi he yit-chúng kien-li̍p chhai Marx sa-fi chú-ngi kî-chhṳ́ sông ke sa-fi, chṳn-chhṳ ho̍k-sot fe̍t-chá yun-thung. Marx-Lenin chú-ngi chûi-khiù chui-chûng sṳ̍t-hien khiung-sán chú-ngi sa-fi.

Chai khon 編輯