Liá ke vùn-chông kie-seu ke m̀-he Ye̍t-ngî.

Ye̍t-nàm-ngî (越南語, tiếng Việt) he Ye̍t-nàm ke koet-ngî, pûn 90% ke Ye̍t-nàm-ngìn tsok-vì mû-ngî, nang-ngoi kî-tshu tshôi hói-ngoi sâm-pak-van Ye̍t-nàm khièu-mìn, Chûng-koet Kóng-sî ke Kîn-tshu̍k sṳ́-yung Ye̍t-nàm-ngî. Li̍t-sṳ́ song, Ye̍t-nàm-ngî tsên-sûn sṳ́-yung Hon-sṳ Chữ Nôm (Chữ Nôm) péu-ki, hien-thoi tset sṳ́-yung Lâ-tên sṳ-mû tsok-vì kî-tshú, kâ-thiâm ngiâ-kôn ke sîn sṳ-mû khi̍p sâng-thiau fù-ho ke Ye̍t-nàm-ngî sṳ-mû (Chữ Quốc Ngữ) sû-siá.

Ye̍t-nàm-ngî

Li̍t-sṳ́ 編輯

Lui-phe̍t 編輯

Thi-lî fûn-phu 編輯

Fông-ngièn 編輯

Ngî-yîm 編輯

Vùn-fap 編輯

Kî-pún Tshṳ̀-ki 編輯

Sṳ-mû péu 編輯

Tsu-sṳt 編輯

Tshâm-siòng 編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet 編輯

 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ye̍t-nàm-ngî Wikipedia