Liá ke vùn-chông kie-seu ke m̀-he Ye̍t-ngî.

Ye̍t-nàm-ngî (越南語, tiếng Việt) he Ye̍t-nàm ke koet-ngî, pûn 90% ke Ye̍t-nàm-ngìn tsok-vì mû-ngî, nang-ngoi kî-tshu tshôi hói-ngoi sâm-pak-van Ye̍t-nàm khièu-mìn, Chûng-koet Kóng-sî ke Kîn-tshu̍k sṳ́-yung Ye̍t-nàm-ngî. Li̍t-sṳ́ song, Ye̍t-nàm-ngî tsên-sûn sṳ́-yung Hon-sṳ Chữ Nôm (Chữ Nôm) péu-ki, hien-thoi tset sṳ́-yung Lâ-tên sṳ-mû tsok-vì kî-tshú, kâ-thiâm ngiâ-kôn ke sîn sṳ-mû khi̍p sâng-thiau fù-ho ke Ye̍t-nàm-ngî sṳ-mû (Chữ Quốc Ngữ) sû-siá.

Ye̍t-nàm-ngî

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Lui-phe̍t

phiên-siá

Thi-lî fûn-phu

phiên-siá

Fông-ngièn

phiên-siá

Ngî-yîm

phiên-siá

Kî-pún Tshṳ̀-ki

phiên-siá

Sṳ-mû péu

phiên-siá

Tsu-sṳt

phiên-siá

Tshâm-siòng

phiên-siá

Ngoi-phu Lièn-kiet

phiên-siá
 
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Ye̍t-nàm-ngî Wikipedia