Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Gaspésie–Îles-de-la-Madelaine he Kâ-nâ-thai Québec-sén ke yit-ke hàng-chṳn-khî, vi-yî Québec-sén tûng-phu, Saint Lawrence-vân nàm-ngan ke chui tûng-tôn, pâu-koat Gaspésie-tó lâu Madeleine-tó lióng-ke chû-sṳ̀n phu-fun. Kîn-chi chú-yeu he Nùng-ngia̍p (sên-sán phìn-kó, kám-lám, phù-thò tén), N̂g-ngia̍p, Lìm-ngia̍p yî-khi̍p lî-hàng. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine mien-chit 20,272 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 96,924-ngìn (2001-ngièn) , hâ-hot ńg-chak yen, lióng-chak thu̍k-li̍p sṳ, lióng-chak Yin-thi-ôn pó-liù-thi, chúng-kie ńg-sṳ̍p-sâm chak sàng-chṳ́n.

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Ngî-ngièn編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine siông-koân ke tóng-on.