Fabara vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî Zaragoza-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 101 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 1,195-ngìn (2004-ngièn thúng-kie).

Fabara
Fabara Khì-chì
Fabara Vûn-chông

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ

phiên-siá