Ejea de los Caballeros

Ejea de los Caballeros vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî Zaragoza-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 609.92 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 17,344-ngìn (2010-ngièn thúng-kie).

Ejea de los Caballeros.
檔案:Coat of Arms of Ejea de los Caballeros.jpg
Ejea de los Caballeros Vûn-chông

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯