Detroit he Mî-koet Me̍t-hiet-kîn-chû chui-thai ke sàng-sṳ, ya-he Wayne-yen ke yen-chhṳ só-chhai. 1701-ngiènfap-koet mô-phì sông kien-li̍p, he vi-yî Mî-koet chûng-sî-phu, Kâ-nâ-thai vûn-sâ yî-pet, Detroit-hò yèn-ngan ke yit-chho chhung-yeu ke kóng-héu sàng-sṳ, sṳ-kie chhòn-thúng khì-chha chûng-sîm lâu yîm-ngo̍k chṳ̂ tû. Sàng-sṳ tet-miàng yî lièn-chiap Saint Clair Fù lâu Erie Fù ke Detroit-hò, kì ngièn-chhṳ Fap-ngî "Rivière du Détroit" yi-sṳ vi "hói-hia̍p chṳ̂ hò" (River of the Strait) . Kîn-kí Mî-koet Ngìn-khiéu Phû-chhà-khiu̍k 2010-ngièn ke thúng-kie su-kí, Detroit yî 713,777 ke ngìn-khiéu vi lie̍t chhiòn Mî-koet thi 18-thai sàng-sṳ, than liá-ke su-muk.

Detroit.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳn-chhṳ編輯

Hàng-chṳn Khî-va̍k編輯

Kâu-thûng編輯

Lî-hàng kín-tiám編輯

 
Detroit ya-kiên thiên-chi-sien

Yû-hau Sàng-sṳ編輯

Chhâm-kháu vùn-hien編輯


Ngoi-phu lièn-kiet編輯