Den Haag he Hò-làn thi-sâm thai sàng-sṳ, chhai Amsterdam lâu Rotterdam chṳ̂ heu, ngìn-khiéu 510,909-ngìn (2009-ngièn 5-ngie̍t 31-ngit), Thai Den Haag Thi-khî ngìn-khiéu yok 1,054,793-ngìn, mien-chit yok 100 phìn-fông kûng-lî. Den Haag vi-chhai Sî Hò-làn ke Nàm Hò-làn-sén, thùng-sṳ̀ ya-he kâi sén Sén-fi. Kòn-tiâu fui he Den Haag ke sṳ-fui.

Den Haag.

Yîn Hò-làn ke Hièn-fap kûi-thin sú-tû he Amsterdam, só-yî Den Haag pin m̀-he Hò-làn ke sú-tû, than kì he tûng-ông chṳn-fú só-chhai-thi, Willem-Alexander ya kî-chhu chhai Den Haag. Só-yû ke tûng-ông chṳn-fú kî-kôan lâu ngoi-koet sṳ́-kón kí-fû tû vi-yî Den Haag, nang-ngoi chui-kô fap-yen lâu hí-tô chû-chṳt ya tû-chhai chhṳ́ phan-kûng, li yì Hò-làn sàng-sṳ chhṳ-chhṳ hia̍p-fi VNG.

Li̍t-sṳ́編輯

Kôan-yî sàng-sṳ編輯

Thi-lî編輯

Koet-chi chû-chṳt編輯

Chṳn-fú kî kôan編輯

==Kâu-thûng yun-sû

Hòng khûng編輯

Ngìn-khiéu yên chin編輯

Lìn-khiûn sàng chṳ́n編輯

Yû hó sàng-sṳ編輯

Ngoi-phu lièn-kiet編輯

Chhâm-kháu chṳ̂ liau編輯