Willem-Alexander (Hò-làn)

Vî-liâm Â-li̍t-sân-thai (Hò-làn-ngî: Willem-Alexander Claus George Ferdinand, 1967-ngièn 4-ngie̍t 27-ngit - ), hien-ngim Hò-làn Koet-vòng. Kì he Pit-tshùi-sṳ̂ ńg-vòng lâu Khiet-lò-sṳ̂-chhîn vòng ke chhòng-chṳ́. Vî-liâm Â-li̍t-sân-thai vòng-chṳ́ chhut-sâng yî Utrecht, yî phìn-mìn ho̍k-káu pit-ngia̍p heu thu̍k Lòi-tun Thai-ho̍k pin chhí-tet vùn-phìn. Hien-kîm chhù-liáu he Hò-làn koet-vòng ngoi, ya tâm-ngim Hò-làn O-lìm-phit-khiet Yun-thûng-fi Ve-yèn-fi Fi-yèn. 2013-ngièn 4-ngie̍t 30-ngit, kì chiap-thoi mû-chhîn pi Pit-tshùi-sṳ̂ ńg-vòng chhut-ngim koet-kâ ngièn-sú, sṳ̀n-vì Hò-làn 1890-ngièn yî-lòi ke sú-vi nàm-sin kiûn-chú.

Vî-liâm Â-li̍t-sân-thai.