Rotterdam he Hò-làn thi-ngi thai sàng-sṳ, vi yî Hò-làn ke nàm Hò-làn sén, Nieuwe Maashò pán. Lu̍k-thi̍t-tan ke miàng-sṳ lòi chhṳ yî chhai sṳ chûng-sîm chu ngi̍p Nieuwe Maas-hò ke séu-hò Rotterdam-hò lâu Hò-làn chhṳ̀ Dam. Rotterdam chhòng-khì vì Êu-chû chui-thai ke hói-kóng, yî fo-khui yun-liòng kie-son , 1980 ngièn-thoi chên he sṳ-kie sông thi-yit thai kóng-khiéu, chhai 2010-ngièn vì sṳ-kie thi 10.

Rotterdam.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Ngìn-khiéu phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá