Rotterdam

Rotterdam he Hò-làn thi-ngi thai sàng-sṳ, vi yî Hò-làn ke nàm Hò-làn sén, Nieuwe Maashò pán. Lu̍k-thi̍t-tan ke miàng-sṳ lòi chhṳ yî chhai sṳ chûng-sîm chu ngi̍p Nieuwe Maas-hò ke séu-hò Rotterdam-hò lâu Hò-làn chhṳ̀ Dam. Rotterdam chhòng-khì vì Êu-chû chui-thai ke hói-kóng, yî fo-khui yun-liòng kie-son , 1980 ngièn-thoi chên he sṳ-kie sông thi-yit thai kóng-khiéu, chhai 2010-ngièn vì sṳ-kie thi 10.

Rotterdam.
Rotterdam NationaleNederlanden.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Vùn-fa編輯

Kau-yuk編輯

Kín-tiám編輯

Kîn-chi編輯

Ngìn-khiéu編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯