Rotterdam he Hò-làn thi-ngi thai sàng-sṳ, vi yî Hò-làn ke nàm Hò-làn sén, Nieuwe Maashò pán. Lu̍k-thi̍t-tan ke miàng-sṳ lòi chhṳ yî chhai sṳ chûng-sîm chu ngi̍p Nieuwe Maas-hò ke séu-hò Rotterdam-hò lâu Hò-làn chhṳ̀ Dam. Rotterdam chhòng-khì vì Êu-chû chui-thai ke hói-kóng, yî fo-khui yun-liòng kie-son , 1980 ngièn-thoi chên he sṳ-kie sông thi-yit thai kóng-khiéu, chhai 2010-ngièn vì sṳ-kie thi 10.

Rotterdam.
Rotterdam NationaleNederlanden.jpg

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá