Creuse he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet chûng-sî-phu. Su̍k-yî Limousin Thai-khî. Chúng mien-chit 5,565 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 123,861-ngìn (2007-ngièn thúng-kie). Creuse he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Creuse .
Creuse Vûn-chông.
Creuse .

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Kín-tiám編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Creuse siông-koân ke tóng-on.