Courbevoie he Fap-koet Île-de-France Thai-khî Hauts-de-Seine ke yit-ke sṳ-chṳ́n, mien-chit 4.17 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 69,694ngìn (1999-ngièn). Kì he Pâ-lì ke yit-ke kau-khî, vi yî Pâ-lì-sṳ chûng-sîm sî-pet 8.2 kûng-lî chhú. Kì he Êu-chû ngìn-khiéu chui chhiû-me̍t ke sàng-sṳ chṳ̂-yit.

Courbevoie.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Courbevoie siông-koân ke tóng-on.