Courbevoie

Courbevoie he Fap-koet Île-de-France Thai-khî Hauts-de-Seine ke yit-ke sṳ-chṳ́n, mien-chit 4.17 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 69,694ngìn (1999-ngièn). Kì he Pâ-lì ke yit-ke kau-khî, vi yî Pâ-lì-sṳ chûng-sîm sî-pet 8.2 kûng-lî chhú. Kì he Êu-chû ngìn-khiéu chui chhiû-me̍t ke sàng-sṳ chṳ̂-yit.

Courbevoie.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Courbevoie siông-koân ke tóng-on.