Chong Pâ-nâ-pâ

Chong Pâ-nâ-pâ (張巴拿巴, 1882-ngièn ngi-ngie̍t sṳ̍p-yit ngit - 1961-ngièn), ngièn-miàng Chong Thien-kí, Sân-tûng Vûi-yen sî-tsông thèu-ngìn, vú-nùng kiâm-fan kú-túng. 1911-ngièn sâm-ngie̍t sṳ̍p-liuk ngit pho̍k-mu, tshai khóng-yâ sṳ̀ fut-yèn-kiên thâng-kien tshiùng thiên-song yû sâng-yîm kóng: "ma̍t-sṳ kiu-ên tshiùng tûng to sî, phû-kiu van-mìn.” Kì khúi-hâ pet-tshiet khì-tó, kó-yèn su sṳn-lìn kóng fông-ngièn. Chong Lìn-sâng phien fung tsú Yâ-sû sṳn-miàng pûn-têu tshiòn-kâ sṳ̂-tsim, phì-yông tho-lî sâm, si ngièn, yî-heu kim-sṳ̍t khì-tó, on-li̍p sṳ̀n-vì chóng-ló. 1916-ngièn ngi-ngie̍t, tshai lu-song thâng-tó yû sâng-yîm kóng: "Ngì vông nàm-fông tshòn-tho, ngô voi su-pûn ngì thai khièn-piang.” Si-ngie̍t tet-tó tsú khí-sṳ kói-miàng Pâ-nâ-pâ.

1919-ngièn tsiap-su Ngùi Pó-lò kien-ngi, su mien-hiong ha ke sé-lî. Put-kiú kiet-sîm hien-sṳ̂n tshòn-tho kûng-tsok, mùng Sṳ̀n su-pûn kì thai nèn-li̍t hàng sṳ̀n-tsiak. Chong Pâ-nâ-pâ tshai 1922-ngièn hi Song-hói pông-tshu mu̍k-yông kau-fi, yèn-heu vông Vûn-chiu, Fuk-chiu tshòn-tho, sat-li̍p kau-fi. 1925-ngièn kì lâu thùng-kûng tén-ngìn to Tsong-chiu, thu-sòn to Thòi-vân tshòn-tho yok si-sṳ̍p thiên, sat-li̍p sâm-kiên kau-fi. 1927-ngièn Chong Pâ-nâ-pâ tap-yin Tûng-nàm-â ke yêu-tshiáng, to Sîn-kâ-phô, Mâ-lòi-sî-â tshòn-tho pin sat-li̍p kau-fi.