Ngùi Pó-lò

Ngùi Pó-lò (1877-ngièn - 1919-ngièn) he Chṳ̂n Yâ-sû Kau-fi fat-hí sṳ̀ ke tshung-yeu kûng-ngìn. Ngièn-miàng Ngùi Ên-pô, Hò-pet Pó-thin-fú Yù-sàng-yen Ńg-fông-tshûn sî-tsông ngìn, tshai Pet-kîn Tshṳ̂-hi-khiéu tûng tshà-sṳ̍t fû-thûng khôi ên-sin yún-pu tiam, Lùn-tûn-fi sin-thù Vòng Tet-sun yîn-thô kì hi Tshṳ̂-hi-khiéu Lùn-tûn-fi mu-tho, yit-ngièn heu (1904-ngièn), tshiòn-kâ tshai Sûng-khì-kon Lùn-tûn-fi su-sé ngi̍p-kau. Yu pien-mai fòng-sán tshóng-phan tshṳ-li̍p-fi. Heu-lòi yîn kôn-fam Sṳ̍p-kie pûn kiet-tshù. 1916-ngièn liuk-ngie̍t, fam tshùng-phiang, yî-yo̍k mò-háu. Kiú-ngie̍t sṳ̍p-si ngit, tsiap-su Sṳ́-thù Sin-sîm-fi Sîn Sṳn-mìn tsóng-ló mat-yù on-sú khì-tó. Su-ngit heu phiang hó-tsón, tshai Hîn-lùng-kiê Sṳ́-thù Sin-sîm-fi Phûn Tet-sîn mu̍k-sṳ̂Mî-koet-ngìn) tshú su-tsim, ngi̍p Sṳ́-thù Sin-sîm-fi heu, khôi-sṳ́ sú ôn-sit-ngit , pin-yû su lìn-tsim, kóng fông-ngièn. Sâng-yi hîn-sṳn, yu tshai tshièn-mùn ngoi fûn-sat Ên-tsṳn-fà tshù thòn-pù tsông. Thùng-sṳ̀ ngia̍t-sîm tshòn-tho.