Chiâu-liâng-yen

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chiau-liang-yen)

Chiau-liang-yen (蕉嶺縣) chhai Chûng-koet Kóng-tûng-sén tûng-pet phu, su̍k-yî Mòi-chû-sṳ kón-hot. Chúng mien-chit 957 phìn-fông kûng-lî. 2002-ngièn ngìn-khiéu he 22-van.

Chiau-liang-yen.

Li̍t-sṳ́編輯

Ngìn-khiéu編輯

Ngî-ngièn編輯

Vùn-fa編輯

Chhâm-kháu Vùn-hien編輯

Ngoi-phu Lièn-kiet編輯