Cher-sén

(Chhùng-thin-hiong chhṳ Cher)

Cher-sén he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet chûng-phu. Su̍k-yî Centre-Val de Loire Thai-khî. Chúng mien-chit 7,235 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 313,251-ngìn (2008-ngièn thúng-kie). Cher-sén he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Cher-sén .
Cher-sén Vûn-chông.
Cher-sén .

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá


Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Cher-sén siông-koân ke tóng-on.