Chaudière-Appalaches

Chaudière-Appalaches vi-yî Québec-sén nàm-phu, yî kin-nui ke Chaudière-hò lâu Appalaches Sân-ma̍k miang-miàng, Saint Lawrence-hò nàm-ngan lâu Québec-sṳ kak-hò siông-mong. Kîn-chi sông chú-yeu he lìm-ngia̍p, chho-chṳ́, nùng-ngia̍p, sa̍k-fa, yá-kîm, lî-yù yî-khi̍p fóng-chṳt-ngia̍p. Chaudière-Appalaches thi-khî yúng-yû liuk-chhiên tô-chak nùng-chhòng, he Québec-sén thi-ngi thai nùng-ngia̍p-khî. Khóng-sán pâu-koet sa̍k-mièn, sâ-sa̍k tén. Mien-chit 15,080.30 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 410,829-ngìn (2011-ngièn) , hâ-hot kiú-chak yen, yit-chak thu̍k-li̍p-sṳ Lévis, chúng-kie 136-chak sàng-chṳ́n.

Chaudière-Appalaches.

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Ngî-ngièn編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Chaudière-Appalaches siông-koân ke tóng-on.