Cetina, Aragon vi-yî Sî-pân-ngà Aragon Chhṳ-chhṳ-khî Zaragoza-sén ke yit-ke sṳ-chṳ́n. Chúng mien-chit 78.76phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 687-ngìn (2004-ngièn thúng-kie).

Cetina in the comarca of Calatayud in Aragon.png
Cetina, Aragon Khì-chì
Cetina, Aragon Vûn-chông
Cetina in the comarca of Calatayud in Aragon.png

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍kPhiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍kPhiên-siá

Chṳ̂-ngiènPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳPhiên-siá