Calvados-sén he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet tûng-nàm-phu. Su̍k-yî Hâ Normandy Thai-khî. Chúng mien-chit 5,548 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 685 262-ngìn (2011-ngièn thúng-kie). Calvados-sén he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Calvados-sén .
Calvados-sén.
Calvados-sén .

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Hì-hèu phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k phiên-siá

Chṳ̂-ngièn phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liau phiên-siá

Chhâm-siòng phiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiap phiên-siá

 
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Calvados-sén siông-koân ke tóng-on.