Calgary he yit-chho vi yî Kâ-nâ-thai Alberta-sén nàm-phu Rocky Sân-mak ke sàng-sṳ, he kâi sén ke chui-thai sàng-sṳ. Kâi sṳ mien-chit 789.9 phìn-fông kûng-lî, hói-pha̍t yok 1048 mí. Kîn-kí 2011-ngièn ke ngìn-khiéu phú-chhà, sṳ-nui ngìn-khiéu yû 1,096,833 ngìn, kha 2006-ngièn ke ngìn-khiéu 988,812-ngìn chen-chhòng liáu 10.9%.

Calgary.

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Hì-hèuPhiên-siá

Chṳn-chhṳPhiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Lî-hàng kín-tiámPhiên-siá

Yû-hau Sàng-sṳPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá


Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá