Hói-pha̍t

Hói-pha̍t (Altitude) he mêu thi lâu phìn-kiûn hói-phìn-mien ke kô-thu chhâ, tô-sú sṳ̀ -hèu yung lòi kie-son, yû-sṳ̀ fi yung Yîn-chhak lòi kie-son.

Hói-pha̍t.