Khôi-khí chú sién-tân
Budapest.

Budapest (fat-yîm: 'budɒpɛʃt) he Hiûng-ngà-li sú-tû, ya-he kâi koet chú-yeu ke chṳn-chhṳ, sông-ngia̍p, yun-sû chûng-sîm lâu chui-thai ke sàng-sṳ, ya pûn ngin-vì he Tûng-Êu yit-ke chhùng-yeu ke chûng-ki-chhàm. Budapest ke ngìn-khiéu chhai 1980 ngièn-thoi chûng khì chên tha̍t-to kô-fûng 207-van (Budapest Tû-fi-khî ngìn-khiéu tha̍t-to 2,451,418-ngìn), muk-chhièn kiùn-yû yok 1,757,618 kî-mìn, kì he Êu-chû Lièn-mèn thi-chhit thai sàng-sṳ.

Muk-liu̍k

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Thi-lîPhiên-siá

Vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Kín-tiámPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Ngìn-khiéuPhiên-siá

Hàng-chṳnPhiên-siá

Sa-fiPhiên-siá

Kâu-thûngPhiên-siá

Chhâm-kháu chṳ̂-liauPhiên-siá

Chhâm-siòngPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-chiapPhiên-siá

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Budapest siông-koân ke tóng-on.