Pí-â-vùi-sṳ̂-thok-khiet (Pô-làn-ngî: Białystok) he Pô-làn tûng-pet-phu chui-thai sàng-sṳ, Pô-tet-là-chhia-sén Sú-fú, vi-yî Fà-sâ pet-phu thai-yok 180 kûng-lî ke thi-fông, chiap-khiûn Pha̍k-ngò-lò-sṳ̂ piên-kie. Yîn-chhṳ́, chhai chhṳ́ sàng-sṳ ya hìn-sṳ̀n liáu yit-ke Pha̍k-ngò-lò-sṳ̂ séu-sú mìn-chhu̍k kî-chhu khî. Pí-â-vùi-sṳ̂-thok-khiet yúng-yû tô só vùn-miàng Êu-chû Thai-ho̍k, khì-chûng chui vì-chho̍k-miàng ke he Pí-â-vùi-sṳ̂-thok-khiet Yî-khô Thai-ho̍k.

Białystok.
Białystok.

Li̍t-sṳ́ phiên-siá

Thi-lî phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Kín-tiám phiên-siá

Kîn-chi phiên-siá

Hàng-chṳn phiên-siá

Sa-fi phiên-siá

Kâu-thûng phiên-siá