Baku.

Baku (Azerbaijan-ngî: Bakı) he Sî-Â koet-kâ Azerbaijan ke sú-tû. Chúng mien-chit 2,130 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 2,122,300 ngìn (2012-ngièn thúng-kie).

Thi-lîPhiên-siá

Li̍t-sṳ́Phiên-siá

Hàng-chṳn Khî-va̍kPhiên-siá

ngìn-khiéuPhiên-siá

Kîn-chiPhiên-siá

Sa-fi vùn-faPhiên-siá

Kau-yukPhiên-siá

Khô ho̍kPhiên-siá

Chhâm-kháu vùn-hienPhiên-siá

Ngoi-phu lièn-kietPhiên-siá