Aube he Fap-koet ke yit-chak sén, vi-yî Fap-koet pet-phu. Su̍k-yî Champagne-Ardenne Thai-khî. Chúng mien-chit 6,004 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 305,606-ngìn (2012-ngièn thúng-kie). Aube he Fap-koet 1790-ngièn 3-ngie̍t 4-ngit só chhóng-kien ke 83-sén chṳ̂-yit.

Aube .
Aube Khì-chì
Aube .
Château de La Motte-Tilly.jpg

Li̍t-sṳ́編輯

Thi-lî編輯

Hì-hèu編輯

Hàng-chṳn khî-va̍k編輯

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k編輯

Chṳ̂-ngièn編輯

Kîn-chi編輯

Chiá-moi sàng-sṳ編輯

Sa-fi編輯

Kâu-thûng編輯

Chhâm-kháu chṳ̂-liau編輯

Chhâm-siòng編輯

Ngoi-phu lièn-chiap編輯

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Aube siông-koân ke tóng-on.