Amis-chhu̍k (Amis-ngî: Amis/Pangcah) he Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn ke yit-ke chhu̍k-khiùn. Chú-yeu fûn-pu yî Fâ-tûng Chiúng-kuk Phìn-ngièn lâu hói-ngan phìn-ngièn thi-khî, séu-sú fûn-pu yî Phîn-tûng-yen Méu-tân-hiông, Mân-chû-hiông yit-tai. Chúng ngìn-khiéu-sú yok ngi-sṳ̍p van-yì ngìn, he Thòi-vân Ngièn-chhu-mìn chûng ngìn-sú chui-tô ke chhu̍k-khiùn.

Amis-chhu̍k.

Kién kie phiên-siá

Fûn-pu phiên-siá

Vùn-fa phiên-siá

Thúng-kie phiên-siá

Tî-miàng ngìn-vu̍t phiên-siá

Kau-yuk phiên-siá

Chhâm-kien phiên-siá

Ngoi-phu lièn-kiet phiên-siá