Alicante (Sî-pân-ngà-ngî: Alicante; Catalunya-ngî: Alacant) he Sî-pân-ngà Valencia Chhṳ-chhṳ-khî, Alicante-sén ke Sú-fú, chhai Thi-chûng-hói phòng, he chhùng-yeu ke hói-kóng, yû Sî-pân-ngà chui kú-ló ke thiet-lu lièn-chiap. Chúng mien-chit 17.21 phìn-fông kûng-lî, chúng ngìn-khiéu yok 2,001-ngìn (2012-ngièn thúng-kie).Kì yi̍t he Êu-chû Sông-phiêu-khiu̍k Chúng-phu só-chhai-thi.

Alicante.
Alicante
Alicante Vûn-chông

Alicante he Sî-pân-ngà khì-chûng yit-ke fat-chán khoai-suk ke sàng-sṳ. Khì kîn-chi yî lî-yû, chho chiú, fu̍k-vu-ngia̍p fò hàng-chṳn vì-chú. Chhut khiéu phín yû chiú, Kám-lám yù khi̍p súi kó. Kì yû khiâng kûng-ngia̍p yì sṳ̍t-phín kâ kûng, phì kiet, fóng chṳt fò yâu hi. Thi̍t-set séu sṳ̍t yû Turrón.

Li̍t-sṳ́

phiên-siá

Hàng-chṳn khî-va̍k

phiên-siá

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k

phiên-siá

Chṳ̂-ngièn

phiên-siá

Chiá-moi sàng-sṳ

phiên-siá